Mitt arbeid

Foredrag og seminarer/ Lectures and seminars

Det meste av tiden er jeg ute på foredrag eller seminarer. Følgende emner er aktuelle og kan både bestilles som foredrag eller som seminar. I de siste inngår samtaler, individuelt og gruppearbeid og de varer gjerne mer enn tre timer.

Most of my time I'm giving lectures or holding seminars. The following titles can be ordered either as lectures or seminars. Seminars include conversation, individual work or work in groups, and they are normally longer than three hours.

Mitt livskompetente barn

Det er et foredrag som retter seg til til frittstående eller organiserte foreldregrupper (f.eks. FAU), fosterforeldreorganisajoner, adopsjonsforeldre. Vi kommer til å se på hva livskompetanse er og hvordan vi kan fremme den i oppdragelsen. Livskompetanse skiller seg fra skolekompetanse ved at den skal og kan utvikles hos ALLE barn, uansett deres begavelser. Og det er foreldrene som er de første til å kunne påvirke denne utviklingen, helst med skolen, men noen ganger som et alternativ eller en kompensajon til det barnet opplever der.

My childs Life Competence

This lecture is meant for unformal or organized groups of parents, fosterparents or parents with adopted children. We are asking for what is making a child life-competent and how we can support these abilities in the upbringing. Life-competence is different from school-competence becaus it can, and should, be achieved by every child, also those wich are not considered to be gifted in the way the school looks at it. The parents are most important in helping the child to be strong in life, normally in cooperation with the school, but sometimes also as an alternative or a compensation to what the child experiences there.

 

 

Skoleflinke elever eller elevflinke skoler

Dette foredraget henvender seg til lærere og pedagoger i barnehager, grunnskoler og videregående skoler og folkehøyskoler, til skoleledere og skolepolitikere og til andre interesserte organisasjoner. Dett beskjeftiger seg med hvilke kvaliteter og begavelser som har lett for å bli oversett og lite verdsatt med dagens måleinstrumenter og om hvordan vi kan ta vare på de elevene som da lett faller utenfor. Vi kommer til å klargjøre skillet mellom skolekompetanse og livskompetanse, diskutere prioriteten mellom dem og gå inn i hvordan vi kan bidra til å bygge opp livskompetansen hos alle barn, også de som sliter med utfordringene skolen stiller. Samarbeidet med foreldrene blir i denne sammenhengen spesielt viktig.

 

Alle barn er mine barn - Om samarbeid i oppdragelsen

Foredraget handler om samarbeidet mellom foreldre og yrkespedagoger og er derfor interessant både for foreldregrupper eller - organisasjoner som for pedagoger i barnehager og skoler. Vi vil se på utviklingen av foreldreskapet gjennom de siste tiårene, på rammebetingelsene for moderne oppdragelse og på oppgavefordelingen mellom foreldre og yrkespedagoger. Hvordan kan vi opparbeide et bedre samarbeidsklima? Hva betyr de voksnes samarbeid for barnet? Hva er forutsetninger for en god konfliktløsning i det pedagogiske landskapet?

 

Bøker 

Med hjertet i skolen

Lesebok i pedagogikk for foreldre

Godi Keller legger her frem en bok som beskriver et personlig møte med en pedagogikk og hans egne refleksjoner over spørsmål som angår alle foreldre, ikke bare de som velger å ha barna sine på steinerskole. Opplevelser fra hans tid på barnehjem i Sveits, andre barndomsopplevelser og mange erfaringer fra egen lærervirksomhet gjør denne boken levende og engasjerende. Det er lett for foreldre å kjenne seg igjen, og Keller behandler til dels alvorlige spørsmål med varme og humor.

Boken er ikke en utfyllende fremstilling av steinerpedagogikken, men gir i sitt emnevalg innblikk i dens viktigste elementer. Keller begynner med tanker rundt skole og ideologi, ser deretter på barnet og ungdommen i sin utvikling, på skolens møte med eleven, på læreren og til slutt på foreldrene, de utfordringene de møter i vår tid og deres forhold til skolen, hvilke krav de kan - og bør stille - og hvordan de kan bidra til å gjøre barnas skolegang til en god og konstruktiv fase i deres liv.